Klachtenreglement

klachtenreglement

 Inleiding 

Wij, de maten en onderaannemers van de Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit, streven ernaar u de best passende zorg en kwaliteit van zorg te bieden. Het kan voorkomen dat de zorg niet naar uw verwachtingen verloopt. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de zorgverlening bij een van onze zorgaanbieders, dan kunt u onze klachtenprocedure volgen. 

In dit klachtenreglement leest u wat onder een klacht verstaan wordt en wat u kunt doen wanneer u een klacht heeft. 

Wat is een klacht? 

Elk bericht waarin u aangeeft ontevreden te zijn over de gedragingen van een zorgaanbieder, medewerker of persoon werkzaam onder de vlag van Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit, zal door ons worden behandeld als een klacht. Een bericht kan mondeling, schriftelijk of digitaal gegeven worden. Onder gedragingen vallen ook beslissingen in het zorgtraject die u aangaan en/of waar u gevolgen van ondervindt. 

Wie kan een klacht indienen? 

Iedereen die direct of indirect te maken heeft of heeft gehad met de zorg- en dienstverlening van zorgaanbieders onder de vlag van Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit, kan een klacht indienen. 

Bij wie kan een klacht worden ingediend? 

U kunt uw klacht kenbaar maken bij: 

  • Iedere medewerker werkzaam bij zorgaanbieders onder de vlag van Maatschap

    Zorg van Zeeuwse Kwaliteit

  • De externe onafhankelijke vertrouwenspersoon
  •  De externe onafhankelijke klachtenfunctionaris
  •  De kwaliteitscoördinatoren van maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit

Hoe wordt een klacht ingediend? 

U kunt het klachtenformulier gebruiken en dit sturen naar de kwaliteitscoördinatoren, externe onafhankelijke vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris. 

Wij zullen u altijd vragen om te proberen de klacht samen op te lossen. 

Een klacht is voor ons een moment om zaken die beter hadden gekund te onderkennen en met u samen op te lossen. Tevens willen we leren van wat er is gebeurd en ons verder ontwikkelen. U kunt er hierbij natuurlijk altijd voor kiezen om uzelf te laten vertegenwoordigen op welk moment dan ook in dit proces. U kunt op elk gewenst moment in de klachtenprocedure ervoor kiezen om uw klacht neer te leggen bij de externe onafhankelijke klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon waarbij de maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit is aangesloten. 

Contactgegevens van zowel de kwaliteitscoördinatoren, als de externe onafhankelijke klachtenfunctionaris en externe onafhankelijke vertrouwenspersoon zijn onderaan dit klachtenreglement te vinden 

Vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris

De Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit vindt het belangrijk dat iedereen zich vrij voelt om zijn ontevredenheid over gedragingen of inhoud van de zorgverlening veilig te kunnen melden. Hiervoor heeft de Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit de diensten van Zorgbelang Brabant|Zeeland ingekocht. 

De externe onafhankelijke klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon zet zich in om in onderling overleg tot een oplossing te komen waar betrokken partijen zich in kunnen vinden. Wanneer de klacht ontvangen is door de externe onafhankelijke klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon, wordt de klacht binnen maximaal 6 weken in behandeling genomen. 

Mocht er meer tijd nodig zijn voor de behandeling van uw klacht, dan kan de termijn met maximaal vier weken verlengd worden. U zult hier schriftelijk over geïnformeerd worden. 

Klachtafhandeling 

Mocht er geen oplossing naar tevredenheid van partijen worden gevonden, bestaat de mogelijkheid om de zorg af te sluiten en met u te zoeken naar een vervangende zorgaanbieder binnen of buiten de Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit. 

Wanneer een oplossing is gevonden waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden, dan zal deze oplossing worden beschreven op het klachtenformulier. Alle betrokkenen tekenen voor akkoord. Hiermee beschouwen wij de klacht als afgehandeld. 

Het klachtenformulier wordt uitsluitend bewaard voor kwaliteitsdoeleinden.

Contactgegevens 

Zorgbelang Brabant|Zeeland 
W: www.zorgbelang-brabant.nl 
E: vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl klachtenfunctionaris@zorgbelang-zeeland.nl 
T: 013-5942170 

Kwaliteitscoördinatoren 
E: info@zorgvanzeeuwsekwaliteit.nl 
Mevrouw I. Bax 
T: 06-81574404 
De Heer E. Roth 
T: 06-42956840